Personlighets- och Begåvningstest

PSYTEST

Våra högkvalitativa arbetspsykologiska testmetoder hjälper dig att fatta rätt beslut vid rekrytering och bedriva effektiv personal- och ledarutveckling.

Bakom testverktygen står Stefan Lindstam som är leg. psykolog och har doktorerat vid Universität Mannheim i Tyskland.

 

 

Stefan har konstruerat BP Basprofil, LSI Ledarstilsinventorium samt olika begåvningstester och har under många år arbetat med personbedömning och utbildning i en rad olika psykologiska testmetoder. Testerna är kvalitetsgranskade och rekommenderat för användning av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

 

LSI Ledarstilsinventorium

LSI Ledarstilsinventorium är ett test som mäter chefers ledarstil. Mätområdet omfattar de dimensioner som empirisk ledarskapsforskning identifierat som centrala. Utvecklingsarbete och kvalitetsmått finns redovisade i en doktorsavhandling som också presenterar en modell för hur mätområdena kan användas vid ledarutveckling och organisationsrådgivning.

De faktorer som mäts i LSI Ledarstilsinventorium är: Förändring, Strategi och Entusiasm (Bevarande – Förändrande), Relationer Underordnade, Participation och Relationer Överordnade (Oberoende – Relationsorienterad), Kontroll, Planering och Prestation (Flexibel – Strukturerad) samt tilläggsfaktorerna Beslutsamhet, Social Säkerhet och Stresshantering.

BP Basprofil

BP Basprofil är ett personlighetstest konstruerat med utgångspunkt i Big Five modellen och med tyngdpunkt i det som forskning visar är viktigast för yrkesframgång. BP är granskat och rekommenderat av STP enligt de europeiska EFPA kriterierna.

De faktorer som mäts i BP Basprofil är: Drivfaktorer – Pliktkänsla, Ambition och Energi, Big Five faktorer – Extraversion (Sällskaplighet + Påverkan), Stabilitet, Anpassning, Struktur och Kreativitet samt Riskbereddhet.

Begåvningstest – G-testen

G-testen består av tre separata test som tillsammans möjliggör en mätning av Spearmans g-faktor.  G-verb ett 27 items verbal-logiskt test, g-num ett 23 items numeriskt-logiskt test och g-fig ett 18 items figur-logiskt test. Begåvningstesten är kvalitetssäkrade genom egna undersökningar.

 

Begåvningstest – G-fair

G-fair är ett 40 items figurlogiskt test som är särskilt framtaget för rättvis testning när personer har olika kulturella bakgrunder/olika modersmål.

 

Ledord

Ledord är ett 56 items verbal-logiskt test som är särskilt anpassat för chefer/ledare. Prövar förståelsen för relevanta begrepp.

Psytest Builder

Med verktyget Psytest Builder kan vi bygga unika test anpassade efter vad som behöver mätas i den aktuella testsituationen. Vi utgår ifrån de skalor som ingår i Psytests klassiska välbeprövade testmetoder samt nyutvecklade psykometriskt utprövade och normerade skalor som mäter områden som ligger i tiden (t ex Behovsskalor – Strukturbehov, Stödbehov och Variation & Stimulansbehov, Värderingar, principer och inställningar – Nivåkrav, Arbetsorientering och Tolerans & Hjälpsamhet och Personlighetsskalor – Konfliktundvikande). 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss