Kompetensutveckla din personal hos oss

Vi erbjuder utbildningar och kurser inom arbetsmiljö, brandsäkerhet, svetsning och truckkörning. Det finns kurser från nybörjarnivå till avancerad nivå. Kurserna är anpassade efter branschens krav på utbildning inom områdena. 

Har du funderingar om kurserna? Eller kanske personal som måste licensieras kontakta oss så hjälper vi till.

Arbetsmiljö och Säkerhet

Arbetsmiljö handlar om allt från ventilation och ljud till kemikalier och maskiner. Det handlar även om ledarskap, stress, arbetsinnehåll och möjlighet till återhämtning. Kursen går igenom vilka lagar samt avtal som finns.

Kurstid 4-8 timmar.

Brandsäkerhetsutbildning

Grundläggande utbildning för hela personalen. Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på företagen. Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.
Kurstid 3-4 timmar.

Brandskyddsutbildning 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning. Utbildningen går igenom ansvar, organisation, utbildning, rutiner, dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd, drift- och underhållsrutiner samt kontroll och uppföljning.
Kurstid 4-6 timmar.

Säkerhetsutbildning inom brandfarliga arbeten 

Kursen vänder sig de som utför så kallade “heta arbeten”. Heta arbeten är jobb som kan orsaka gnistbildning eller uppvärmning, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning och torkning. Kursen består av en teoretisk del med sex lektioner samt en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. 
Kurstid 6-8 timmar. 

Brandfarlig vara

Kurs för personer som ska vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara. Kursens innehåll är utformat efter anvisningar och föreskrifter från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 
Kurstid 4-6 timmar.

Förberedande svetsarprövning

Deltagarna får grundläggande tips om hur svetsning går till. Tillsammans mäter vi svetsen samt kalibrerar den vid behov. Kursen går även igenom hur man skriver en WPS samt läser den. 
Kurstid 3-5 timmar.

Kurs i svetsning

Kursen lär ut grunderna inom vald svetsmetod; 135/136, 111 samt 141, 3. Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del.
Kurstid 6-8 timmar.

Visuell kontroll av svets

Målet är att ge deltagarna kunskap att självständigt utvärdera kvaliteten hos svetsförband enligt kravstandarden SS-EN ISO 17637. Kursen innehåller en teoretisk del samt praktisk träning i visuell kontroll.
Kurstid 6-8 timmar. 

Ritningsläsning

Grunderna i hur man läser och förstår en ritning samt ritar en enklare ritning. Utbildningen individanpassas.
Kurstid 3-8 timmar.

Utbildning Truckkörning

Kursen individanpassas för att ge de ”dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper” truckförare måste ha, enligt arbetsmarknadens partners riktlinjer. Förarna får god kunskap om truckens användning och manövrering. En teoretisk del går igenom trafik- och körregler samt lokala förarinstruktioner. 

A-truck 1-4
Kursens syfte är att göra dig till en säker och skicklig förare av bland annat ledstaplare, låglyftande åk truckar samt mindre dragtruckar. Kursen tar upp vad förare av sådana truckar måste känna till.

B-truck 1-4
Behandlar bland annat motviktstruckar, skjutstativtruckar, plocktruckar och trycktyperna i A-utbildningen.

Kurstid 3-8 timmar.

Kurs i travers och säkra lyft

Kursen ger deltagarna kunskap i bland annat riskbedömning och planering, körteknik, lyftredskap samt lagar, föreskrifter och standarder. Utbildningen innehåller flera praktiska övningar. För att bli godkänd i utbildningen ska deltagarna klara ett teoretiskt och ett praktiskt prov. 
Kurstid Travers 4-6 timmar, Säkra Lyft 3-5 timmar.

Farligt gods, Truck 1-3

Kurserna i Farligt gods vänder sig till de som transporterar farligt gods samt till personer sysselsatta hos avsändare, transportör, mottagare, truckförare, lastare eller förpackare. 
Kursen ökar kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter. 
Kurstid 3-6 timmar.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss